Monday Jun 05 Mon Jun 05
Tuesday Jun 06 Tue Jun 06
Wednesday Jun 07 Wed Jun 07
Thursday Jun 08 Thu Jun 08
Friday Jun 09 Fri Jun 09
Saturday Jun 10 Sat Jun 10
Sunday Jun 11 Sun Jun 11
 
BodyFit (Gentle) 09:00 am - 09:45 am Elham Akhoundzadeh 
 
Yoga 10:00 am - 10:45 am Margo K 
 
Barre 11:00 am - 11:45 am Elham Akhoundzadeh 
Core/Stretch 12:00 pm - 12:45 pm Nuran Manduric 
 
Arriba 06:00 pm - 06:45 pm Laurie Drake 
 
 
 
Bootcamp 07:15 pm - 08:00 pm  
MuscleFit 08:00 am - 08:45 am Tariq K 
Yoga 09:00 am - 09:45 am Fiona Ellis 
 
 
 
Weights for Bone Health 11:00 am - 11:30 am Neil MacMillan 
Core/Stretch 12:00 pm - 12:45 pm Nuran Manduric 
 
Barre 06:00 pm - 06:45 pm Elham Akhoundzadeh 
CycleFit 06:00 pm - 06:45 pm Jason Rogge 
MuscleFit 06:00 pm - 06:45 pm  
Core/Stretch 07:00 pm - 07:45 pm Tony Farebrother 
 
 
BodyFit 09:00 am - 09:45 am Elham Akhoundzadeh 
 
Core/Stretch 10:00 am - 10:45 am Nuran Manduric 
 
Yoga 11:00 am - 11:45 am Margo K 
Bootcamp 12:00 pm - 12:45 pm Tariq Khawaja 
 
Arriba 06:00 pm - 06:45 pm  
Bootcamp 06:00 pm - 06:45 pm Kyle Cosby 
CycleFit 06:00 pm - 06:45 pm Carmen D 
Yoga 07:00 pm - 07:45 pm Fiona Ellis 
 
Bootcamp 08:00 am - 08:45 am Tariq Khawaja 
Yoga 09:00 am - 09:45 am Fiona Ellis 
 
 
 
Barre 11:00 am - 11:30 am Mumtaz P 
MuscleFit 12:00 pm - 12:45 pm Elham Akhoundzadeh 
Yoga 12:00 pm - 12:45 pm Mumtaz P 
Bootcamp 06:00 pm - 06:45 pm Kyle Cosby 
CycleFit 06:00 pm - 06:45 pm Jason Rogge 
 
 
 
CycleFit 08:00 am - 08:45 am Ashley I 
BodyFit (Gentle) 09:00 am - 09:45 am Neil MacMillan 
 
Yoga 10:00 am - 10:45 am Fiona Ellis 
 
Weights for Bone Health 11:00 am - 11:30 am Neil MacMillan 
Bootcamp 12:00 pm - 12:45 pm Haleh Tehrani 
 
Bootcamp 06:00 pm - 06:45 pm Tariq Khawaja 
 
 
 
 
 
Core/Stretch 09:00 am - 09:45 am Nuran Manduric 
CycleFit 09:00 am - 09:45 am Ashley I 
Bootcamp 10:00 am - 10:45 am Kyle Cosby 
CycleFit 10:00 am - 10:45 am Jason Rogge 
Yoga 11:00 am - 11:45 am Margo K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bootcamp 10:00 am - 10:45 am  
CycleFit 10:00 am - 10:45 am Tony Farebrother 
FlowFit 11:00 am - 11:45 am Tony Farebrother